Aproape 30 de posturi scoase la concurs la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 34 organizează concurs de recrutare pentru ocupare a funcțiilor contractuale de executie vacante, de:

 • 8 posturi asistenți medicali generaliști
 • 1 post asistent medical radiologie
 • 4 posturi registratori medicali
 • 1 post agent DDD debutant
 • 2 posturi brancardieri
 • 13 posturi îngrijitoare de curățenie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru asistent medical generalist:
  • studii postllceale sau echlvalente/studll de scurtă durată/studii superioare în specialitate;
  • certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și avizul de liberă practică pe anul 2022;
  • șase luni vechime în specialitate.
 • Pentru asistent medical radiologie:
  • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare în specialitate;
  • certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și avizul de liberă practică pe anul 2022;
  • șase luni vechime în specialitate.
 • Pentru registrator medical:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • curs operare calculator;
  • șase luni vechime în specialitate.
 • Pentru agent DDD debutant:
  • certificat de absolvire a școlii generale;
  • certificat de calificare agent dezinfecție – deratizare – dezinsecție;
  • nu necesită vechime în muncă.
 • Pentru îngrijitoare de curățenie și brancardier:
  • certificat de absolvire a școlii generale;
  • curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
  • fără vechime.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2022, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă în data de 31 mai 2022, ora 10.00;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii aici.

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *