Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare organizează concurs pentru ocuparea a mai multor posturi

Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, în temeiul prevederilor HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru următoarele posturi contractuale vacante:

 • 3 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Medicină Internă;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Medicină Internă;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Hematologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical S la Secția Cardiologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Cardiologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Neurologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Neurologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Ortopedie și Traumatologie;
 • 5 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Chirurgie generală;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția Urologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant S/PL la Secția ATI;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Pediatrie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Pediatrie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Obstetrică-Ginecologie;
 • 3 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Secția Neonatologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Neonatologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Oncologie Medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical PL la Structura Spitalizare de zi;
 • 4 posturi cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Laboratorul Angiografie, cateterism cardiac și cardiologie intervențională;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant PL la Laborator Explorări Funcționale;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal S la Secția Oncologie Medicală;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Cardiologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal S la Secția Chirurgie generală;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Pediatrie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Laboratorul Angiografie, cateterism cardiac și cardiologie intervențională;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Cardiologie;
 • 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal PL la Secția Neurologie;
 • 2 posturi cu normă întreagă de asistent medical PL la Secția Neurochirurgie;

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Condițiile generale necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;   

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru posturile de asistent medical principal

 • diplomă de studii postliceale sanitare sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau diplomă de licență în specialitate;
 • diplomă de bacalaureat;
 • certificat de membru eliberat de OAMGMAMR și avizul de liberă practică pentru anul 2024 sau adeverință eliberată de OAMGMAMR (în original);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani;
 • certificat de grad principal.

Pentru posturile de asistent medical

 • diplomă de studii postliceale sanitare sau diplomă de studii postliceale prin echivalare  
 • conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau diplomă de licență în specialitate; diplomă de bacalaureat;
 • certificat de membru eliberat de OAMGMAMR și avizul de liberă practică pentru anul 2024 sau adeverință eliberată de OAMGMAMR (în original);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni;

Pentru posturile de asistent medical debutant

 • diplomă de studii postliceale sanitare sau diplomă de studii postliceale prin echivalare  
 • conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau diplomă de licență în specialitate;
 • diplomă de bacalaureat;
 • certificat de membru eliberat de OAMGMAMR și avizul de liberă practică pentru anul 2024 sau adeverință eliberată de OAMGMAMR (în original);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime;

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 22.04.2024-09.05.2024, de luni-joi, între orele 12.00-15.00, iar vineri între orele 10.00-13.00.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează:

– selecția dosarelor de concurs

– proba scrisă: punctajul este de maxim 100 puncte

– interviu: punctajul este de maxim 100 puncte

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.

Se pot prezenta la următoarea probă de concurs numai candidații declarați admiși la etapa anterioară. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele de concurs. În termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului fiecarei probe candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie la Biroul Personal din cadrul Serviciului Runos. Rezultatul la eventualele contestaţii se va comunica în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea candidaţilor reuşiţi la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

· depunerea dosarelor până la data de 09.05.2024, ora 15.00.

· afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere până la data de 14.05.2024

· depunerea contestațiilor până la data de 15.05.2024

· afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 16.05.2024

· desfășurarea probei scrise: în data de 20.05.2024, ora 11.00

· afișarea rezultatelor probei scrise până la data de 21.05.2024

· depunerea contestațiilor până la data de 21.05.2024

· afișarea rezultatelor în urma contestațiilor până la data de 22.05.2024

· susținerea interviului: în data de 23.05.2024, ora 09.00

· afișarea rezultatelor interviului până la data de 24.05.2024

· depunerea contestațiilor până la data de 27.05.2024

· afișarea rezultatelor finale până la data de 28.05.2024

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, str.George Coșbuc, nr. 31, judeţul Maramureş, telefon 0262/205100/2284 sau 0262/218712 și pe site-ul  www.spitaljbm.ro,

LEAVE A RESPONSE

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *